kim jesteśmy?/chi siamo?

Lublin ltaly Foundation jest organizacją „non profit”, która powstała pod patronatem insty­tucji regionalnych oraz innych polskich władz lokalnych.
Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju wymiany gospodarczej i kulturowej między Lubelszczyzną i Włochami. Fundacja jest rów­nież idealnym punktem odniesienia dla przed­siębiorców i osób działających w strefie kultu­ry, którzy nastawieni są na poszerzenie własnych obszarów działalności.
W swoich głównych założeniach Lublin ltaly Foundation

 • zachęca, w duchu partnerstwa, do spotka­nia przedsiębiorców polskich i włoskich i podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój województwa lubelskiego;
 • przyczynia się przy współpracy władz lokal­nych
  do szerzenia wiedzy o województwie lubelskim
  we Włoszech i innych krajach;
 • oferuje przedsiębiorcom polskim i włoskim narzędzia poznawcze potrzebne do zwiększa­nia trzonu ich głównej działalności;
 • zapewnia wszelkie inne formy pomocy
  oraz wskazuje kierunki działania dla polskich
  i wło­skich instytucji kulturalnych różnego rodzaju;

Główne obszary, w których działamy to: kultura, środowisko naturalne, energie odna­wialne,
szkolenia, marketing, engineering, służba zdrowia, przemysł i handel.

telemed3solar panels perspective in a sunny dayTechnology in the hands of businessmenfot5


La Lublin ltaly Foundation ha l’obiettivo di favorire Io scambio economico e imprendi­toriale tra la Regione di Lublino e l’ltalia.
Si pone quale punto di raccordo ideale per gli operatori dei vari settori che vogliono allarga­re il proprio campo di azione e diffondere il know how imprenditoriale.
Neile sue linee generali la Lublin ltaly Foundation:

 •  incentiva, con il sostegno degli enti locali
  e in un’ottica di partnership, l’incontro tra
  im­prenditori polacchi e italiani, per iniziative finalizzate alla crescita della Regione di Lublino;
 •  offre strumenti conoscitivi utili ad ampliare
  il core business aziendale fornendo essenziali indirizzi programmatici e servizi di assistenza;
 • favorisce Io scambio imprenditoriale attraverso
  la realizzazione di incontri aperti ad operatori
  di settore.

Le principali aree in cui la Lublin ltaly Foundation opera, attraverso la valida colla­borazione di esperti
di settore, sona: ambiente ed energie rinnovabili, formazione, marketing, engineering e biotecnologie, medicale/farma­ceutico, produzione e servizi.

fot2


Zapraszamy do współpracy!/Invitati a collaborare!

 

Dodaj komentarz

Włoskie słońce w biznesie.